نمایندگان برفاب در مقاصد صادراتی

دفتر مرکزی
No. 16, 13th St, Gandi Ave, Tehran 15177-53714, Iran. Tel/fax: (+9821) 89368

دفتر عراق
Attar Street, Karrada Kharej, Baghdad, lraq. Tel: (+964)7400056257, (+964)7400559079, (+964)7400703585

دفتر دبی
Royal Auto Centre Building, 2nd Flr, Office 207, Al-Maktoum Hospital St, Naif, Direa, Dubai, United Arab Emirates. Tel: (+9714) 234 6374 Fax: (+9714) 234 6375 , P.O.BOX: 99746 Email: alwazin@gmail.com , info@thg-rafedain.com

دفتر چین
No. 2111-2117, Center Mansion, Cixi, Ningbo 315300, China. Tel: (+86) 574 2369 9828 Fax: (+86) 574 6381 9292

دفتر تاجیکستان
Republic of Tajikistan, dis. I. Somoni, Dushanbe city,Lohuti str., 50 Tel: (+992 37) 221 96 97 Mob: (+992) 911 11 04 47, (+992) 918 66 31 31 Email: rezamohammadi682000@yahoo.com

دفتر کردستان
305 Opposite Holly zard, Building No.132, 60M Street, Erbil, Iraq Tel: (+964)7508159500 Email: stargeneral.er.co@gmail.com

دفتر آذربایجان
Caucasus Official Office: Avenue Veraj Plaza Shamil Azizbeyov 140 AZ1014 Baku, Azerbaijan. Tel: +994124043348

دفتر آذربایجان
Azerbaijan Official Office :sadarak Shopping Center, Sira 4. No1 Baku, Azerbaijan. Tel: +994 50 649 58 76

دفتر افغانستان
No. 8-9. Mobile Tower, Nader Pashton Road, Kabul Tel: (+93) 020 2107896 Email: shafuhadayat@gmail.com